Broj:02-217-1/22

Konjic, 18.07.2022.god.

U skladu sa članom 10. stav. 1. tačka e) Zakona o javnim nabavkama BIH i Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu Odluke Općinskog Vijeća Konjic o davanju na upravljanje  i korištenje zemljišta i poslovnog objekta “Gradac”, broj: 03-02-2-2860/22 i člana 3. Ugovora potpisanog sa Općinom Konjic o Zakupu zemljišta i poslovnog objekta “Gradac”, JKP “Vodovod I kanalizacija” d.d. Konjic objavljuje

                                          JAVNI POZIV

  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP  POSLOVNOG OBJEKTA             

                                      “GRADAC” – GRADSKI BAZENI KONJIC

Zakup poslovnog objekta je izuzet od primjene Zakona o javnim nabavkama, u skladu sa članom 10. stav 1. tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH.

1.PREDMET JAVNOG POZIVA: Predmet javnog poziva je zakup zemljišta i poslovnog objekta “GRADAC”Konjic, koji se sastoji od:

  • Poslovne zgrade  površine 142m³
  • Javno parkiralište površine 3947 m³
  • Bazen površine 1016m³
  • Pomoćna zgrada 42m³
  • Zemljište uz privrednu zgradu površine 2260m³

 Ugovor o zakupu zaključuje se do 16.06.2023. godine.

2. PRAVO UČEŠĆA: Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja uplate iznos od 2.000,00 KM na račun zakupodavca kao garancija za ozbiljnost ponude i svoju ponudu dostave u predviđenom roku. Uplatu možete izvršiti na blagajni preduzeća. Ponuđačima čija ponuda ne budu ocijenjena kao najpovoljnija izvršit će se povrat uplaćenih sredstava, dok će najpovoljnijem dobavljaču biti uračunata u cijenu zakupnine.

3. SADRŽAJ PONUDE: Ponuda mora sadržavati

Obrazac za ponudu, Obrazac za cijenu ponude i uplatnicu o uplati garancije za ozbiljnost ponude.

4. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA:

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude za zakup poslovnog objekta je ekonomski najpovoljnija ponuda.

5. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: Rok za dostavljanje ponude je 8 dana od dana objavljivanja putem sredstava javnog informisanja odnosno putem Radio Konjica.

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA: 036/727-576 ILI LIČNO U UPRAVI PREDUZEĆA, UL. VARDA 40D.

PRILOG:

  • OBRAZAC ZA PONUDU (ANEKS 1)
  • OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (ANEKS 2)

                                                                               D I R E K T O R

                                                                   Dženamir Hasagić, dipl.ing,građ.

Prilog:
Javni poziv za prikupljanje ponuda
Obrazac za ponudu
Obrazac za cijenu ponude

Kategorije: Uncategorized