Krajnji rok za prijem ponuda je utorak 26.07.2022. godine do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj će biti naznačeno ime ponuđača, adresa i broj telefona sa naznakom – prijava za javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog objekta “Gradac” – gradski bazeni Konjic – “Ne Otvaraj”. Ponude se dostavljaju na adresu zakupodavca Varda 40d, 88400 Konjic lično ili putem pošte do naznačenog roka. Otvaranje ponuda izvršit će se dana 26.07.2022. godine u 12:05 sati u prostorijama uprave preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.d. Konjic, Varda 40d, Konjic. Svi zainteresovani ponuđači mogu prisustovati otvaranju ponuda. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona preduzeća: 036/727-576 radnim danom u periodu od 7 do 15 sati.

Direktor
Dženamir Hasagić, dipl.ing,građ.


Prilog: Obavještenje o datumu i vremenu otvaranja ponuda za objavljeni javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog objekta”Gradac” – gradski bazeni Konjic

Kategorije: Uncategorized