Obavještenje o datumu i vremenu otvaranja ponuda za objavljeni javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog objekta”Gradac” – gradski bazeni Konjic

Krajnji rok za prijem ponuda je utorak 26.07.2022. godine do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj će biti naznačeno ime ponuđača, adresa i broj telefona sa naznakom – prijava za javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog objekta “Gradac” – gradski bazeni Konjic – “Ne Pročitaj više…

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog objekta “Gradac” – gradski bazeni Konjic

Broj:02-217-1/22 Konjic, 18.07.2022.god. U skladu sa članom 10. stav. 1. tačka e) Zakona o javnim nabavkama BIH i Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu Odluke Općinskog Vijeća Konjic o davanju na upravljanje  i korištenje zemljišta i poslovnog objekta “Gradac”, broj: 03-02-2-2860/22 i člana 3. Pročitaj više…